جمعه 3 آذر 1396   |  
Menu

 

ردیف قسمت/سمت تلفن تلفکس پیش شماره داخلی
1 سانترال اداره مرکزی فناوری 43698400   21  
2 سانترال اداره مرکزی تهران 88620684 88620699 21  
3 مدیر عامل     21 267
4 رئیس دفتر مدیر عامل 88620721   21 266
5 دفتر مدیرعامل-جهت پیگیری 88620720 88623584 21 265
6 مدیرعامل-مشاور عالی 88620781   21 269
7 قائم مقام (معاونت مالی)     21 262
8 رئیس دفتر قائم مقام 88620729   21 260
9 دفتر قائم مقام   88620730 21 261
10 کارشناس مالی قائم مقام     21 211
11 معاونت فناوری اطلاعات 43698444   21 461
12 معاونت امور شعب 43698230   21  
13 رئیس دفتر معاونت امور شعب 43698230   21  
14 کارمند معاونت امور شعب 43698231-33 43698229 21  
15 معاونت اعتباری     21 251
16 رئیس دفتر معاونت اعتباری   88620734 21 250
17 کارمند معاونت اعتباری 88620732   21 276
18 رئیس اداره کل حراست     21 231
19 رئیس دفتر اداره کل حراست 88620756 88620734 21 230
20 اداره کل حراست     21 232
21 معاونت اداری و منابع انسانی     21 236
22 رئیس دفتر اداری و منابع انسانی 88620750 88620751 21 237
23 مدیر حسابداری کل و بودجه     21 255
24 رئیس حسابداری کل     21 256
25 حسابداری کل 88620731 88620769 21 254
26 رئيس اداره حسابداری مدیریت و بودجه 88620782   21 218
27 رئیس اداره کل حقوقی     21 235
28 سرپرست دایره رسیدگی به وصول مطالبات اداره کل حقوقی 88620759   21 224
29 وکیل دعاوی اداره کل حقوقی 88620761   21 225
30 رئیس دایره دعاوی و اجرائیات 88620760   21 223
31 رئیس دفتر اداره کل حقوقی 88620762 88620764 21 234
32 رئیس اداره امور کارکنان و رفاه     21 253
33 رئیس دبیرخانه و بایگانی     21 243
34 رئیس مدیریت تسهیلات و اعتبارات   88620783 21 249
35 سرپرست دفتر مدیریت تسهیلات و اعتبارات 88620754   21 277
36 دفتر مدیریت تسهیلات و اعتبارات 88620754   21 277
37 رئیس اداره کل بازرسی     21 227
38 رئیس دفتر اداره کل بازرسی 88620784 88620786 21 228
39 رئیس اداره خزانه و توزیع 88034867 88623580 21 294
40 رئیس اداره مبادلات و توزیع 88034867   21 295
41 رئیس اداره سهام 88620780   21 201
42 اداره سهام 88620772   21 202-203-205
43 سرپرست روابط عمومی     21 221
44 روابط عمومی ملل 88620774 88620773 21 222
45 نگهبانی 88623569   21 101
46 رئیس اداره املاک 43698227   21  
47 معاون اداره املاک 43698104   21 104
48 رئیس دفتر اداره بازاریابی 88057188 88057188 21 240
49 رئیس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق 43698113   21  
50 اداره کل برنامه ریزی و بهبود روشها 43698590   21  

 

دی ان ان