دوشنبه 30 بهمن 1396   |  
Menu

 

ردیف قسمت/سمت تلفن تلفکس پیش شماره داخلی
1 سانترال اداره مرکزی فناوری 43698400   21  
2 سانترال اداره مرکزی تهران 88620684 88620699 21  
3 مدیر عامل     21 267
4 رئیس دفتر مدیر عامل 88620721   21 266
5 دفتر مدیرعامل-جهت پیگیری 88620720 88623584 21 265
6 مدیرعامل-مشاور عالی 88620781   21 269
7 قائم مقام (معاونت مالی)     21 262
8 رئیس دفتر قائم مقام 88620729   21 260
9 دفتر قائم مقام   88620730 21 261
10 کارشناس مالی قائم مقام     21 211
11 معاونت فناوری اطلاعات 43698444   21 461
12 معاونت امور شعب 41639551   21  
13 رئیس دفتر معاونت امور شعب 41639551   21  
14 کارمند معاونت امور شعب 54 - 41639552    21  
15 معاونت اعتباری     21 650
16 سرپرست معاونت اعتباری 41639651   21 651
17 رئیس اداره کل حراست       500
18 رئیس دفتر اداره کل حراست 41639501   21 501
19 اداره کل حراست  41639510   21 510
20 اداره کل حراست 41663512   21 512
21 معاونت اداری و منابع انسانی     21 440
22 رئیس دفتر اداری و منابع انسانی 41639441 41639442 21 442
23 مدیر حسابداری کل و بودجه     21 255
24 رئیس حسابداری کل     21 256
25 حسابداری کل 88620731 88620769 21 254
26 رئيس اداره حسابداری مدیریت و بودجه 88620782   21 218
27 رئیس اداره کل حقوقی     21 160
28 سرپرست دایره رسیدگی به وصول مطالبات اداره کل حقوقی 41639210   21 210
29 وکیل دعاوی اداره کل حقوقی 41639211   21 211
30 رئیس دایره دعاوی و اجرائیات 41639232   21 232
31 رئیس دفتر اداره کل حقوقی 41639241   21 241
32 رئیس اداره امور کارکنان و رفاه     21 400
33 رئیس دبیرخانه و بایگانی     21 450
34 رئیس دفتر مدیریت تسهیلات و اعتبارات 41639601   21 601
35 کارشناس مدیریت تسهیلات و اعتبارات 41639605   21 605
36 دفتر مدیریت تسهیلات و اعتبارات 41639602   21 602
37 رئیس اداره کل بازرسی     21 227
38 رئیس دفتر اداره کل بازرسی 88620784 88620786 21 228
39 رئیس اداره خزانه و توزیع 88034867 88623580 21 294
40 رئیس اداره مبادلات و توزیع 88034867   21 295
41 رئیس اداره سهام     21 300
42 اداره سهام 5 - 41639301   21 5 - 301
43 سرپرست روابط عمومی     21 200
44 روابط عمومی ملل 41639201 41639204 21 201 - 204
45 نگهبانی 88623569   21 101
46 رئیس اداره املاک 43698227   21 227
47 معاون اداره املاک 43698104   21 104
48 رئیس دفتر اداره بازاریابی 41639421 41639424 21  
49 رئیس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق 43698113   21  
50 اداره کل برنامه ریزی و بهبود روشها 41639331 41639332 21 331

 

دی ان ان