پنجشنبه 31 خرداد 1397   |  
Menu

 

ردیف قسمت/سمت تلفن تلفکس پیش شماره داخلی
1 سانترال اداره مرکزی فناوری 43698400   21 400
2 سانترال اداره مرکزی تهران 41639000   21  
3 مدیر عامل 41639750   21 750
4 رئیس دفتر مدیر عامل 41639751   21 751
5 دفتر مدیرعامل-جهت پیگیری 41639752-3   21 752
6 مدیرعامل-مشاور عالی     21  
7 قائم مقام (معاونت مالی) 41639700   21 700
8 رئیس دفتر قائم مقام 41639701 43698447 21 701
9 دفتر قائم مقام 41639702   21 702
10 کارشناس مالی قائم مقام     21  
11 معاونت فناوری اطلاعات 43698444   21 444
12 معاونت امور شعب 41639550   21 550
13 رئیس دفتر معاونت امور شعب 41639551   21 551
14 کارمند معاونت امور شعب 4 - 41639552    21 552
15 معاونت اعتباری 41639650   21 650
16 رئیس دفتر معاونت اعتباری 41639651   21 651
17 رئیس اداره کل حراست 41639500   21 500
18 رئیس دفتر اداره کل حراست 41639501   21 501
19 اداره کل حراست  41639510   21 510
20 اداره کل حراست 41663512   21 512
21 معاونت اداری و منابع انسانی 41639400   21 400
22 رئیس دفتر اداری و منابع انسانی 41639401   21 401
23 مدیر حسابداری کل و بودجه 41639660   21 660
24 رئیس حسابداری کل
41639710
  21 710
25 حسابداری کل 41639721   21 721
26 رئيس اداره حسابداری مدیریت و بودجه 41639660   21 660
27 رئیس اداره کل حقوقی
41639240
  21 240
28 سرپرست دایره رسیدگی به وصول مطالبات اداره کل حقوقی 41639210   21 210
29 وکیل دعاوی اداره کل حقوقی 41639211   21 211
30 رئیس دایره دعاوی و اجرائیات 41639232   21 232
31 رئیس دفتر اداره کل حقوقی 41639241   21 241
32 رئیس اداره امور کارکنان و رفاه 41639440   21 440
33 رئیس دبیرخانه و بایگانی 41639450 88056745 21 450
34 رئیس دفتر مدیریت تسهیلات و اعتبارات 41639601   21 601
35 کارشناس مدیریت تسهیلات و اعتبارات 41639605   21 605
36 دفتر مدیریت تسهیلات و اعتبارات 41639602   21 602
37 رئیس اداره کل بازرسی 41639320   21 320
38 رئیس دفتر اداره کل بازرسی 41639321   21 321
39 رئیس خزانه داری کل و مبادلات 41639100 88056654 21 100
40 رئیس اداره مبادلات و توزیع 41639101   21 101
41 رئیس اداره سهام 41639300   21 300
42 اداره سهام 5 - 41639301   21 301
43 رئیس روابط عمومی 41639200   21 200
44 رئیس دفتر روابط دعمومی  41639201 41639204 21 201
45 نگهبانی 41639998   21 998
46 رئیس اداره املاک 41639430   21 430
47 معاون اداره املاک 41639431   21 431
48 رئیس اداره بازاریابی 41639420 41639802 21 420
           

 

دی ان ان