چهارشنبه 2 اسفند 1396   |  
Menu

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ملل

(طبق بخشنامه: 96/173793 تاریخ:1396/06/05

بانک مرکزی ج.ا.ا)

 

    - سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: 10%

   - سپرده سرمایه گذاری یکساله:  15%

 
 

 

                                         
دی ان ان